top of page

Local memory is penetrated with strangers - Vila 651
vernisáž 21.9.2017

Název výstavy je alegorickou formulí volně se vztahující k místu, kde se výstava odehrává.

Na základě reálií interpretovaných jako vizuální paměť vily P651 vytváří Jakub Tajovský imaginativní místo zabydlené fiktivním obyvatelem.

Vystavené artefakty zde působí jako abstrakní útvary s konkrétními  funkcemi, dočasně  zabydlují prostor a propůjčují mu fantazii o stylizované realitě. Výstavu můžeme vidět jako snahu o domestikaci iluze, nebo průnik do harmonie prostoru.

Jistá míra neobvyklého vystupování je přirozeností cizince, navázání na místní realitu dotváří novou větev paměti vykreslující „pána domu“. Jinak řečeno, obraz zabydlení  tvoří vrstvu „pseudoreality“ prostupující paměť domu, zároveň očekávající prostoupení přizvaným pozorovatelem.

 

 

The title is an alegorical formula freely related to the the spot where the exhibition take place. Based on the realms interpreted as a visual memory of  Villa P651 Jakub Tajovský creates

imaginary enviroment occupied by fictive resident.

Exposed artefacts acts as abstract units with concrete functions, they temporaly settle the space and land the fantasies about stylized reality to it. We can see this exhibition as attempt for domestication of  an illusion or penetration into the harmony of the architecture.

Certain degree of unfamiliar behavior is the nature of the stranger, connection with local realm join new branch of the memory depicting „the master of  house“. In other words, image of housing creates a layer  of „pseudoreality“ penetrating the memory of the house and aslo expecting permeation by the invited audience.

P9260394.jpg
P9260469.jpg
P9260386.jpg
P9260342.jpg
P9260320.jpg
P9260282.jpg
P9260294.jpg
P9260278.jpg
P9260231.jpg
P9260224.jpg
P9260263.jpg
P9260241.jpg
P9260324.jpg
DSCF7505.JPG
P9260372.jpg
P9260379.jpg
bottom of page